לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map יהודה אפרת ביתר עילית בית ישראל הר אדר הר חברון מגילות מעלה אדומים קרית ארבע אין קישור

תכנון סביבתי

הוא אחד הכלים לניהול סביבתי מתוך מגוון רב של כלים. היקף השימוש בכלי זה, ומגוון אופני היישום של כלי תכנון סביבתי שונים, משקף במידה רבה את רמת הניהול הסביבתי ואת טיבו. במקומות שבהם אין יישום מיטבי של כלי ניהול סביבתי, ניכרת אפקטיביות נמוכה יותר של ניהול סביבתי. קרי, מטרות הניהול הסביבתי מושגות ברמה נמוכה יותר. דוגמא לכלי ניהול סביבתי מרכזי היא תכנון מרכזי וכוללני אזורי בפורמט של תוכניות מתאר אזוריות, הבוחנות את מירב הגורמים הקשורים לתכנון. מעורבות של גופים סביבתיים ממשלתיים ולא ממשלתיים בתכנון פיסי, מרמות התכנון הארציות הכוללות, ועד התכנון המקומי ברמה של היתרי בנייה, מצביעה על חתירה לתכנון מושכל יותר. דוגמא נוספת היא שילוב של כלי ניהול סביבתי, כגון תסקיר השפעה על הסביבה, תסקיר השפעה על הבריאות או תסקיר אסטרטגי במהלך התכנון של שימושי קרקע מסוגים שונים. קיום מחקרים וסקרים תכנוניים הוא מדד נוסף לתכנון מושכל, המתחשב במגוון היבטים סביבתיים, והסמכה של רשויות מקומיות לתקנים סביבתיים בינלאומיים, השמים את התכנון ככלי מרכזי להתנהלות ראויה, כגון ISO14001, מצביעה על חתירה למצוינות של השמירה על הסביבה כאורח חיים. כל הדוגמאות לעיל ורבות אחרות קיימות בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון.

 

פעילות רכז התכנון הסביבתי באיגוד

האיגוד מעורב בתכנון ברמה המחוזית והמקומית:

ברמה המחוזית: מול מחוזות ירושלים והמרכז של המשרד להגנת הסביבה, ומול קמ"ט איכות הסביבה במנהל האזרחי באיו"ש.

ברמה המקומית: מול מחלקות ההנדסה של העיר/המועצה של כל הרשויות המקומיות. מתן הערות לגבי תוכניות מקומיות, היתרי בנייה ומתן הנחיות למתכננים בנושאים סביבתיים.

רכז התכנון ו/או מנהל האיגוד יושבים כמשקיפים קבועים במת"ע ובוועדות המשנה. ועדת משנה לאיכות הסביבה, ועדת משנה לכריה וחציבה, וועדת משנה לדרכים, וועדת המשנה להתיישבות.

נציג האיגוד מייצג את האינטרסים הסביבתיים בכל תחום יהודה ושומרון ובוחן את התוכניות המוצגות והתקנונים שלהן. נציג האיגוד אינו חבר בוועדה, לכן אין לו זכות הצבעה, אך באפשרותו להביע דעה ולתת לוועדה המלצות מקצועיות. כמו כן, הנציג רשאי לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה אשר יוגש על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה וקמ"ט איכות הסביבה של המנהל האזרחי.

 

מניעת מפגעים סביבתיים בשלב התכנון - "סוף מעשה במחשבה תחילה"

האיגוד נותן הנחיות להכנת תסקירי השפעה על הסביבה עבור תוכניות שהוגשו לועדות התכנון המקומיות ומסייעים לקמ"ט איכות הסביבה לגבש הנחיות לגבי תוכניות שהוגשו למת"ע. מתכנן האיגוד בודק את התסקירים ונותן את הערותיו לגבי מסקנות התסקיר. התסקיר הופך לחלק מהתוכנית והמלצותיו נכנסות לתקנון התוכנית. בנוסף, האיגודים נותנים הנחיות סביבתיות לתוכניות אב, תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות. נבדקים היבטים סביבתיים בבקשות להיתר בנייה של תוכניות מיוחדות כגון: בתי-חולים, מפעלים, מבני ציבור ומוסדות חינוך. ההנחיות נכנסות כתנאים להיתר הבנייה ורישיון העסק. האיגודים מאשרים את התוכניות והאמצעים למניעת שפיעה של גז רדון בבתי מגורים ובמבנים ציבוריים. אישור זה מהווה תנאי לקבלת היתר בנייה והיתר איכלוס (טופס 4).