מיפוי ומידע סביבתי

איגוד ערים פועל על פי חוק חופש המידע ומאפשר נגישות לדו"חות והפעילות השונות שמבצע האיגוד במגוון תחומים: קרינה, שפכים, איכות אויר, מזיקים, חומ"ס, תעשיה מחצבות ועוד. האיגוד רואה חשיבות בחשיפת המידע לציבור ובשיתוף הציבור

נוסף על כך מפרסם האיגוד דו"חות חודשים ושנתיים על פעילות האיגוד ועל מצב איכות הסביבה אותם ניתן לראות באתר